Primind o iconiță și binecuvântări de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al B.O.R.

Primind o iconiță și binecuvântări de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al B.O.R.

marți, 27 august 2013

ACATISTUL SFÂNTULUI FANURIE


Condacul 1
Apărătorului credinței ortodocșilor, marelui mucenic Fanurie, să-i aducem din inimă mărturisiri de mulțumire toți, care prin ale lui înțelepte învățături ne-am luminat cu credința și să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!
Icosul 1
Poporul cel credincios cunoscând mulțimea minunilor tale, prin care ai rușinat pornirea ereticilor cea fără de judecată asupra credinței noastre, cu umilire strigă către tine așa:
Bucură-te, mare mucenice al Mântuitorului Hristos;
Bucură-te, scăparea celor ce aleargă la tine;
Bucură-te, îndreptătorul credinței;
Bucură-te, ajutătorul celor necăjiți;
Bucură-te, cel ce întuneci mintea păgânilor;
Bucură-te, cel ce ai lucrat strălucirea credinței;
Bucură-te, cel ce ai alungat pe cei potrivnici;
Bucură-te, cel ce te-ai arătat biruitor;
Bucură-te, cel ce luminezi pe cei din întunericul păcatelor;
Bucură-te, cel ce cu blândețe primești la tine pe cei greșiți;
Bucură-te, învățătorul legii creștinești;
Bucură-te, cel ce luminezi pe cei nepricepuți;
Bucură-te, Sfintei Fanurie, mare făcător de minuni!

Condacul al 2-lea
Deși nu avem destulă vrednicie și pricepere ca să putem lăuda minunile tale, din suflet curat și din inimă umilită te rugăm să primești aceste mărturisiri de la noi, care cântăm cu tine: Aliluia!
Icosul al 2-lea
Nimeni dintre noi, păcătoșii, nu se poate lăuda că rugăciunea lui va fi primită de tine cu vrednicie, căci știi slăbiciunea firii noastre; de aceea te rugăm pentru necazurile noastre a primi cântarea aceasta:
Bucură-te, cel ce din pântece ai fost ales de Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce fără cunoștințe filosofice ai biruit pe filosofi;
Bucură-te, comoara legii noastre cea mult prețuită;
Bucură-te, povățuitorul legiuirilor și al legiuitorilor celor învățați;
Bucură-te, lauda părinților și a dascălilor;
Bucură-te, podoaba Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, mustrătorul ereticilor;
Bucură-te, cel ce ai fost înțelept din pruncie;
Bucură-te, mare și înțelept învățător;
Bucură-te, luptătorule pentru lege;
Bucură-te, cel ce și astăzi ne ajuți pe noi, credincioșii;
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condacul al 3-lea
Împovărați de multe păcate și ispite vătămătoare fiind, altă nădejde nu avem afară de tine, mângâierea celor necăjiți; deci, te rugăm să fii mijlocitor sufletelor noastre spre a cânta cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 3-lea
Darul Duhului Sfânt fiind cu tine din tinerețe, te-ai arătat apărător și de minuni făcător; pentru aceasta, îți cântăm ție așa:
Bucură-te, mare mucenice al lui Hristos;
Bucură-te, lauda poporului credincios;
Bucură-te, a bolnavilor tămăduire;
Bucură-te, cel ce te rogi lui Dumnezeu pentru toți;
Bucură-te, cel ce izbăvești din primejdii pe cei ce aleargă la tine;
Bucură-te, izbăvitorul patimilor celor sufletești și al celor trupești;
Bucură-te, cel ce ajuți pe cei ce te cinstesc pe tine;
Bucură-te, tămăduitorul rănilor vechi;
Bucură-te, grabnic ajutător al celor ce te cheamă pe tine;
Bucură-te, doctor fără plată;
Bucură-te, nădejdea celor deznădăjduiți;
Bucură-te, acoperământul și scăparea tuturor;
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condacul al 4-lea
Mucenice mult-milostive, primește rugăciunea noastră, a păcătoșilor, și mijlocește către Ziditorul să dăruiască tămăduire și sănătate robilor Săi, celor ce te cheamă în ajutor și cântă cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 4-lea
Stând înaintea sfintei tale icoane, noi, păcătoșii, socotim a fi înaintea ta; și mărturisind minunile tale, te rugăm, ascultă această puțină rugăciune și tinde dreapta ta spre ajutorul nostru, ca să-ți cântăm ție așa:
Bucură-te, cel ce ești împreună-slujitor cu îngerii;
Bucură-te, cel ce ai fost cu oamenii petrecător;
Bucură-te, cel ce faci minuni mari;
Bucură-te, lauda pământului Egiptului;
Bucură-te, cel ce ești în toată lumea vestit;
Bucură-te, cel ce te ostenești a face bine;
Bucură-te, ajutătorul celor necăjiți;
Bucură-te, stâlp neclintit al creștinătății;
Bucură-te, lauda oamenilor și a îngerilor;
Bucură-te, umbrirea serafimilor;
Bucură-te, slujitor preamărit al creștinilor;
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condacul al 5-lea
Așa precum în Egipt cercetezi și tămăduiești neputințele poporului celui binecredincios care așteaptă ajutorul tău, îndură-te și ne izbăvește de necazurile ce ne-au cuprins, spre a cânta cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 5-lea
Totdeauna arăți marea ta milostivire asupra neamului omenesc și te faci scăpare celor ce se învolburează pe marea acestei vieți; de aceea, strigăm către tine așa:
Bucură-te, ocârmuitorul corăbiilor învăluite în valuri;
Bucură-te, scăparea înotătorilor deznădăjduiți;
Bucură-te, alinarea valurilor tulburate;
Bucură-te, cel ce cu rugăciunile tale risipești furtuna;
Bucură-te, că prin mijlocirea ta luminezi negura norilor;
Bucură-te, ajutorul celor înspăimântați de tunet;
Bucură-te, izbăvitorul celor înfricoșați de fulger;
Bucură-te, cel ce ne ajuți în primejdii, mijlocind către Mântuitorul;
Bucură-te, nădejdea și scăparea noastră;
Bucură-te, că în toate primejdiile la tine năzuim;
Bucură-te, că ajuți cu rugăciunile tale tuturor care aleargă la tine;
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condacul al 6-lea
Cinstitor de Dumnezeu, Fanurie, ascultă această rugăciune a noastră în acest ceas și prin sfintele tale rugăciuni mântuiește-ne de necazuri și de supărări, precum ai izbăvit pe cei ce erau învăluiți pe mare, când au chemat ajutorul tău; pentru ca și noi, ca aceia, să aducem cântare: Aliluia!
Icosul al 6-lea
Mucenice al lui Hristos, cinstit slujitor al darului, solește nouă, păcătoșilor, mijlocirile tale cele bogate către Stăpânul, pentru ca să ne învrednicim a ne împărtăși de bunătățile cele făgăduite credincioșilor și să cântăm ție așa:
Bucură-te, mare mucenice al lui Hristos;
Bucură-te, cinstit slujitor al darului;
Bucură-te, tămăduitorule al bolilor;
Bucură-te, mir care împrăștii durerea;
Bucură-te, roua care răcorești patimile;
Bucură-te, cel ce întărești pe slăbănogi cu ale tale rugăciuni;
Bucură-te, ajutorul celor din primejdii;
Bucură-te, cel ce rogi pe Domnul pentru cei din patul durerilor;
Bucură-te, cel ce ne ajuți și nouă, păcătoșilor;
Bucură-te, alinarea tuturor durerilor;
Bucură-te, mângâierea cea mare a celor ce pătimesc în dureri;
Bucură-te, sprijinitorul celor neputincioși;
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condacul al 7-lea
O, Preamilostive și îndurate Doamne! Nu trece cu vederea lacrimile robilor Tăi, ci le ajută și-i miluiește după mare mila Ta; izbăvește-i de asupririle și de necazurile care i-au cuprins pentru mulțimea păcatelor lor; și precum pe soacra lui Petru ai ridicat-o din patul durerilor, așa ridică-ne și pe noi din primejdia în care ne aflăm, cu rugăciunile Sfântului Mucenic Fanurie, ca împreună cu el să-Ți cântăm: Aliluia!
Icosul al 7-lea
Toate puterile cerești lăudând credința ta cea tare către Dumnezeu, împreună cu tine slujesc Ziditorului celui fără de început; iar noi îți aducem aceste cuvinte de laudă așa:
Bucură-te, că prin minuni ai făcut să strălucească credința;
Bucură-te, cel ce prin credință ai făcut minuni mari;
Bucură-te, că rugăciunile tale totdeauna au fost ascultate;
Bucură-te, înțeleptule rugător către Dumnezeu;
Bucură-te, tămâie bineprimită înaintea Domnului;
Bucură-te, cel ce ai scăpat multe suflete necăjite cu rugăciunile tale;
Bucură-te, cel ce pierzi pe cei puternici și fărădelege;
Bucură-te, ajutătorul cel tare al binecredincioșilor creștini;
Bucură-te, tăria țărilor creștinești;
Bucură-te, cel ce sfărâmi zidurile cetăților păgânești;
Bucură-te, cel prin care tiranii sunt biruiți;
Bucură-te, temelia și fala credinței noastre;
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condacul al 8-lea
Toți creștinii ortodocși de pe pământ având nădejdea lor către tine, în orice întâmplare nu vor fi rușinați, mucenice Fanurie, căci tu ești mare folositor al creștinătății. Pentru aceasta, nu trece cu vederea și ale noastre rugăciuni și ne ajută, izbăvindu-ne din toate primejdiile, ca să cântăm cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 8-lea
Având puterea darului de la Dumnezeu, ai prefăcut seceta în ploi și cu sfintele tale rugăciuni ai oprit mulțimea prea mare, de prisos, a ploilor, scăpând poporul de foametea care îi amenința, risipind și hambarele strângătorilor de grâu; pentru care noi, minunându-ne, îți cântăm așa:
Bucură-te, scăparea poporului de foamete;
Bucură-te, cel ce ai prefăcut seceta, ca al doilea Ilie, în ploi binefăcătoare;
Bucură-te, cel ce prin rugăciune ai oprit ploile prisositoare;
Bucură-te, nădejdea cea mare a lucrătorului de pământ;
Bucură-te, mulțumirea celor ce seamănă cu credință;
Bucură-te, secerișul cel îmbelșugat al secerătorilor;
Bucură-te, comoara cea bogată a săracilor;
Bucură-te, ajutorul nostru în vreme de secetă;
Bucură-te, ajutătorul și chivernisitorul nostru de-a pururea;
Bucură-te, mângâierea celor ce sunt în mari nevoi;
Bucură-te, lauda cuvioșilor monahi și a bunilor creștini;
Bucură-te, ogradă bine roditoare;
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condacul al 9-lea
Făcătorule de minuni, Sfinte Fanurie, după cum, în vremea vieții tale pe pământ, ai izbăvit poporul credincios de primejdii și de foamete prin sfintele tale rugăciuni, așa și acum trimite mila ta poporului ce locuiește în țara aceasta, dăruindu-ne timp roditor și îmbelșugat pentru creșterea și ajutorul pruncilor sugari și al sărmanilor, cu care vom cânta lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 9-lea
Când cereau săracii ajutor de la tine în necazurile lor, nu i-ai depărtat cu vorbe întristătoare, ci i-ai ajutat în tot felul, dându-le blagoslovenia ta și ceea ce le trebuia, scăpându-i din nevoi; pentru aceea, aducem ție această laudă așa:
Bucură-te, împlinirea lipsurilor săracilor;
Bucură-te, chivernisitorul tuturor celor lipsiți;
Bucură-te, cel ce preschimbi necazurile în bunătăți;
Bucură-te, cel ce îmblânzești fiarele sălbatice;
Bucură-te, cel ce lepezi lucrurile amăgitoare;
Bucură-te, izbăvitorul tuturor celor ce sunt în nevoi;
Bucură-te, cel ce pedepsești pe neguțătorii cei lacomi;
Bucură-te, cel ce prin rugăciunile tale faci lucruri preaminunate;
Bucură-te, vistierul darurilor lui Hristos Mântuitorul;
Bucură-te, cel ce ai renunțat la avuție și ai împărțit-o la săraci;
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condacul al 10-lea
Dăruiește-ne și nouă ajutorul tău, ca acelor săraci, ca să scăpăm de năvălirea șerpilor otrăvitori și mai ales a balaurului înspăimântător, și de vicleanul înșelător, ce se luptă cu noi neîncetat, pentru a răpune sufletele noastre; noi, însă, prin rugăciunile tale, nădăjduim să dobândim cele de folos în viața aceasta și în cea viitoare; ca să cântăm, împreună cu tine, lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 10-lea
Nu te depărta de la noi, Sfinte Fanurie, și de la toți cei ce cheamă sfânt numele tău, pentru că toți recunoaștem grelele noastre păcate; și ne rugăm ție, și cerem cu credință ajutorul tău, cântându-ți graiurile acestea așa:
Bucură-te, mântuirea celor ce-și măîrturisesc curat păcatele;
Bucură-te, mustrătorul acelora ce ascund păcatele lor;
Bucură-te, cel ce nu suferi pe nelegiuiți;
Bucură-te, folositor mare al celor ce s-au pocăit;
Bucură-te, mare ajutător al celor ce viețuiesc în smerenie;
Bucură-te, văzând întoarcerea la stăpân a lucrurilor furate;
Bucură-te, descoperirea multor taine neștiute;
Bucură-te, cel ce ai adus pe mulți la Hristos prin minunile tale;
Bucură-te, preaminunate mucenice, că nu ne lași și pe noi;
Bucură-te, cel ce mijlocești la Dumnezeu pentru iertarea păcatelor noastre;
Bucură-te, cel ce mângâi pe toți cu ale tale mari minuni;
Bucură-te, că prin tine și neamul călugăresc capătă mântuire;
Bucură-te, că și tot clerul bisericesc prin tine se mântuiește;
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condacul al 11-lea
Mărgăritarul de mult preț al lui Dumnezeu, care, fiind ascuns în țărână, strălucește acum în Rhodos ca o comoară de mult preț și îmbogățește, desfătează, luminează și înveselește pe toți cei ce vin la el cu credință și cu dragoste; cu tine împreună cântăm Purtătorului de grijă al tuturor și Dumnezeul nostru: Aliluia!
Icosul al 11-lea
Strălucit-ai astăzi sărbătoarea plină de veselie și praznicul luminat al Sfântulu Mucenic Fanurie, cel multpătimitor și de biruință purtător; că Dumnezeu l-a învrednicit de cununa cerească a celor bineplăcuți Lui și l-a așezat laolaltă cu îngerii. Pentru aceasta, lăudând pe Domnul, Care a făcut minunată voia Sa întru Sfinții Săi, Sfântului Fanurie să-i grăim:
Bucură-te, că ai stat în fața idolilor;
Bucură-te, că ai defăimat minciuna lor;
Bucură-te, că ai fost ars cu cărbunii aprinși;
Bucură-te, că ai stins credința în idoli;
Bucură-te, că demonii te-au văzut și au plâns;
Bucură-te, că îngerii în juru-ți s-au strâns;
Bucură-te, că iadul adânc s-a cutremurat;
Bucură-te, bărbat viteaz al Bisericii;
Bucură-te, pecete curată a credinței;
Bucură-te, cel ce ești pildă luminată pentru noi;
Bucură-te, ostașule nebiruit al lui Hristos;
Bucură-te, al nostru mucenic preamărit;
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcătorule de minuni!

Condacul al 12-lea
Pe noi, cei ce sărutăm sfântă icoana ta cu credință, mucenice, și lăudăm viețuirea ta cea sfântă, Fanurie preamărite, cu rugăciunile tale arată-ne moștenitori ai împărăției celei cerești și veșnice, și părtași ai slavei celei de sus; ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu Celui în Treime lăudat: Aliluia!
Icosul al 12-lea
Minuni străine și mai presus de înțelegere a făcut Dumnezeu întotdeauna cu sfinții Săi; împreună cu care, în timpul din urmă, a arătat ca pe un alt soare strălucind cu minunile pe minunatul Fanurie, lauda Rhodosului și a Bisericii. Căruia și noi, aprinși de dragoste și de râvnă, să-i grăim din suflet:
Bucură-te, că ai fost aruncat în cuptor de foc;
Bucură-te, că și acolo te-ai bucurat;
Bucură-te, că te-ai rugat pentru cei ce te chinuiau;
Bucură-te, cel ce ești mijlocitor pentru toți;
Bucură-te, cel ce nu încetezi a ruga pe Hristos pentru noi;
Bucură-te, scump prinos al credincioșilor;
Bucură-te, că ai umilit pe cei ce s-au trufit;
Bucură-te, că ai înălțat pe cel smerit;
Bucură-te, rugătorul nostru către Hristos;
Bucură-te, tăria celui evlavios;
Bucură-te, miluitorul credincioșilor;
Bucură-te, cel ce te rogi pentru iertarea păcătoșilor;
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condacul al 13-lea
O, preaminunate Fanurie, cu lacrimi fierbinți alergând la a ta ocrotire, ne rugăm ție: izbâvește-ne cu rugăciunile tale cele bineplăcute lui Dumnezeu, de toată nevoia și necazul; îndepărtează de la noi toată durerea și suferința și ne învrednicește ca și în viața de veci să fim părtași ai împărăției veșnice și împreună cu tine cântare să aducem lui Dumnezeu: Aliluia!
O, preaminunate Fanurie, cu lacrimi fierbinți alergând la a ta ocrotire, ne rugăm ție: izbâvește-ne cu rugăciunile tale cele bineplăcute lui Dumnezeu, de toată nevoia și necazul; îndepărtează de la noi toată durerea și suferința și ne învrednicește ca și în viața de veci să fim părtași ai împărăției veșnice și împreună cu tine cântare să aducem lui Dumnezeu: Aliluia!
O, preaminunate Fanurie, cu lacrimi fierbinți alergând la a ta ocrotire, ne rugăm ție: izbâvește-ne cu rugăciunile tale cele bineplăcute lui Dumnezeu, de toată nevoia și necazul; îndepărtează de la noi toată durerea și suferința și ne învrednicește ca și în viața de veci să fim părtași ai împărăției veșnice și împreună cu tine cântare să aducem lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 1
Poporul cel credincios cunoscând mulțimea minunilor tale, prin care ai rușinat pornirea ereticilor cea fără de judecată asupra credinței noastre, cu umilire strigă către tine așa:
Bucură-te, mare mucenice al Mântuitorului Hristos;
Bucură-te, scăparea celor ce aleargă la tine;
Bucură-te, îndreptătorul credinței;
Bucură-te, ajutătorul celor necăjiți;
Bucură-te, cel ce întuneci mintea păgânilor;
Bucură-te, cel ce ai lucrat strălucirea credinței;
Bucură-te, cel ce ai alungat pe cei potrivnici;
Bucură-te, cel ce te-ai arătat biruitor;
Bucură-te, cel ce luminezi pe cei din întunericul păcatelor;
Bucură-te, cel ce cu blândețe primești la tine pe cei greșiți;
Bucură-te, învățătorul legii creștinești;
Bucură-te, cel ce luminezi pe cei nepricepuți;
Bucură-te, Sfintei Fanurie, mare făcător de minuni!

Condacul 1
Apărătorului credinței ortodocșilor, marelui mucenic Fanurie, să-i aducem din inimă mărturisiri de mulțumire toți, care prin ale lui înțelepte învățături ne-am luminat cu credința și să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL MUCENIC FANURIE
Către tine, Sfinte Mucenice Fanurie, înălțându-ne gândurile, noi, păcătoșii, cu umilință și cu căldură te rugăm: caută dintru înălțimea cea plină de slavă a cerurilor, unde, prin viața ta sfântă și prin chinurile tale mucenicești pentru Hristos, ți-ai dobândit sălășluire veșnică, și te milostivește de suferințele, durerile, pătimirile, necazurile, amărăciunile și strâmtorările noastre. Și te roagă cu îndrăzneala pe care ai agonisit-o, către Stăpânul tău ceresc și Dumnezeul nostru, să ne ierte păcatele pe care cu știință și cu neștiință, pururea, ca niște robi nevrednici săvârșim, și să nu se mânie pe noi până în sfârșit, pentru puținătatea dragostei noastre față de el și față de aproapele nostru; ci să fie pururea plin de milostivire față de noi și să îndepărteze de la noi toată suferința și durerea, toate patimile și necazurile, toate amărăciunile și strâmtorările, zidind în noi cuget curat, ca să putem rupe cu viața noastră de păcat de până acum, și, privind la ceruri, să ne înflăcărăm de dorul de a deveni și noi bineplăcuți lui Dumnezeu. Așa, Sfinte Mucenice Fanurie, fii povățuitorul și îndrumătorul nostru pe cărările cele necunoscute ale vieții, pentru ca, urmând pilda credinței și a dragostei tale față de Hristos, să ne învrednicim de darurile tale, pentru iubirea de oameni și binecuvântarea marelui nostru Dumnezeu; și trecând dintru această viață pământească, să ne bucurăm, laolaltă cu tine și cu toți cei bineplăcuți din veac ai Domnului, de împărăția cea nesfârșită a cerurilor și de partea celor dreptți, ca, împreună cu toți, și înconjurați de cereștii îngeri, să aducem slavă, cinste și închinăciune lui Dumnezeu Celui slăvit în Treime, în vecii vecilor. Amin.

_____________________________________________________
”Sfântul Fanurie a cerut atunci voie să-și facă ultima rugăciune și s-a rugat astfel: ”Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai miluit pe aceștia care au făcut plângere și strigare, fă ca tot cel ce va face o turtă cu ulei și zahăr, sau o plăcintă și o va da săracilor, să fie ascultat în orice durere dreaptă va avea. Aceasta zic să fie pentru iertarea păcatelor mamei mele, care a murit păcătoasă”. Și atunci s-a făcut tunet din cer și s-a auzit glasul Domnului, astfel: ”FIE, FANURIE, DUPĂ CUVÂNTUL TĂU, ȘI TOT CEL CE TE VA CHEMA PE TINE ÎN AJUTOR SĂ FIE ASCULTAT DE MINE ȘI TU VEI FI AJUTORUL CELOR DIN NEVOI”. (...) Mult ajutor a adus creștinilor acest mare sfânt; când au cerut ajutor, făcând turtă și plăcintă, se rugau sfântului pentru orice nevoie dreaptă ce aveau.
De aceea, i se spune sfântului ARĂTARE, căci cei ce au credință mare și nu se îndoiesc, sunt ajutați grabnic de către Sfântul mare Mucenic Fanurie.
Turta se face de nouă ori și se împarte numai săracilor, iar după ajutorul primit, se face pentru sfântul o plăcintă mai mare, cel în nevoie ostenindu-se cu mâinile sale - și tot la săraci să fie împărțită, cu mulțumită, sfântului. (...) turtele se pot face, în afară de Duminică, în orice zi.”
”Sfinte Mare Mucenic Fanurie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.”
(din ”Viața și Acatistul Sfântului Fanurie”, Editura ”Agapis”, 2000)

Niciun comentariu: