Primind o iconiță și binecuvântări de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al B.O.R.

Primind o iconiță și binecuvântări de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al B.O.R.

marți, 13 noiembrie 2012

METODOLOGIA - CADRU
PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014

6. Ocuparea prin concurs a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar:
a) afişarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a soluţionării restrângerilor de activitate, a soluţionării cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ şi a titularizării cadrelor didactice în baza art. 253din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

Termen: 29 martie 2013
b) afişarea listei reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele şcolare;

Termen: 2 aprilie 2013

c) verificarea şi publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs, a centrelor de concurs şi a graficului de desfăşurare a probelor la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele şcolare;
Termen: 4 aprilie 2013

d) înregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2013, la secretariatul unităţii de învăţământ/centrului care organizează concurs;

Perioada: 5-15 aprilie 2013
e) verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de către comisia de organizare şi desfăşurare a concursului şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;

Perioada: 16-26 aprilie 2013
f) validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidaţi sau împuterniciţii acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului; neprezentarea la validare atrage după sine anularea înscrierii la concurs;

Perioadele: 29 aprilie - 2 mai 2013; 22-25 iulie pentru absolvenţii promoţiei 2013
g) afişarea listei candidaţilor înscrişi şi a graficului privind susţinerea probelor practice/orale şi a inspecţiilor la clasă;

Termen: 3 mai 2013
h) organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale şi a inspecţiilor speciale la clasă;

Perioada: 6 mai-6 iunie 2013
i) desfăşurarea probei scrise;

Termen: 30 iulie 2013
j) afişarea rezultatelor;

Termen: 5 august 2013
k) înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare şi transmiterea acestora la centrele de evaluare;

Perioada: 5-6 august 2013
l) rezolvarea contestaţiilor;

Termen: 7 august 2013
m) afişarea rezultatelor finale.

Termen: 8 august 2013


6.1. Etapa I de repartizare - repartizarea în şedinţă publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 7,00 (şapte) la concursul din 2013, pe posturile didactice/catedrele vacante publicate în vederea angajării pe perioada nedeterminată:
a) repartizarea în şedinţă publică, la nivelul centrului de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media 7,00 (şapte), pe posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată;
Termen: 9 august 2013

b) reactualizarea şi afişarea listei posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată la centrele/unităţile de învăţământ care organizează concurs;
Termen: 12 august 2013

c) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
Termen: 30 august 2013

6.2. Etapa a II-a de repartizare - repartizarea în şedinţă publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare/nota 5,00 (cinci) la concursul din sesiunea 2012 şi a candidaţilor care solicită angajare în baza notelor de la concursul din sesiunea iulie 2010 şi/sau la concursul din sesiunea iulie 2011, pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru angajare pe perioadă determinată:
a) repartizarea în şedinţă publică, la nivelul centrului de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci) la concursul din sesiunea 2012 pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate în vederea angajării pe perioadă determinată;
Termen: 13 august 2013

b) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră;
Termen: 30 august 2013

c) transmiterea, la inspectoratele şcolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete ramase neocupate, a listei candidaţilor repartizaţi şi a listei candidaţilor rămaşi nerepartizaţi;
Termen: 14 august 2013

d) publicarea, la inspectoratele şcolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete ramase neocupate, a listei candidaţilor repartizaţi şi a listei candidaţilor rămaşi nerepartizaţi.
Termen: 14 august 2013

7. Detaşarea în interesul învăţământului:
a) numirea, prin detaşare în interesul învăţământului, în funcţiile de conducere, îndrumare şi control neocupate prin concurs;
Termen: 16 august 2013

b) înregistrarea, de către inspectorii de specialitate, a solicitărilor unităţilor de învăţământ; înregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare, a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului, la inspectoratele şcolare;
Perioada: 16-20 august 2013

c) organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului;
Perioada: 21-22 august 2013

d) discutarea şi soluţionarea propunerilor făcute de inspectorii şcolari de specialitate în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea listei cadrelor didactice detaşate în interesul învăţământului la inspectoratele şcolare;
Termen: 26 august 2013

e) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a aprobării detaşărilor în interesul învăţământului;
f) soluţionarea cererilor cadrelor didactice titulare, a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer sau repartizare, în şedinţă publică, prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate, pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate;
Termen: 27 august 2013

g) emiterea şi comunicarea deciziilor de detaşare în interesul învăţământului.
Termen: 30 august 2013


8. Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului şcolar, cadrelor didactice titulare care solicită detaşare la cerere, candidaţilor rămaşi nerepartizaţi după concursul din sesiunea 2013, precum şi candidaţilor care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor/notelor de la concursul din sesiunea 2012, de la concursul din iulie 2011 sau de la concursul din iulie 2010:
a) înregistrarea, la inspectoratele şcolare, a cererilor de înscriere, însoţite de documentele solicitate în acestea, pentru cadrele didactice care solicită completarea normei didactice, detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată, continuitate pentru detaşare la cerere, respectiv detaşare la cerere prin concurs sau concurs specific, precum şi a candidaţilor care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014 şi a celor care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor/notelor de la concursul din sesiunea 2012, de la concursul din iulie 2011 sau de la de la concursul din iulie 2010; verificarea şi avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;
Perioada: 16-20 august 2013

b) organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului;
Termen: 21 august 2013

c) afişarea punctajelor la inspectoratele şcolare;
Termen: 21 august 2013

d) depunerea contestaţiilor la punctaje la inspectoratele şcolare;
Perioada: 21-22 august 2013

e) soluţionarea contestaţiilor, afişarea listelor finale la inspectoratele şcolare şi validarea şi revalidarea fişelor de înscriere;
Perioada: 23-26 august 2013

f) soluţionarea în şedinţă publică, a cererilor de completare a normei didactice şi de detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată;
g) soluţionarea, în şedinţă publică, a cererilor de continuitate pentru detaşare la cerere;
h) repartizarea, în şedinţă publică, a cadrelor didactice titulare prin detaşare la cerere, care au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2013;
i) repartizarea, în şedinţă publică, a cadrelor didactice titulare prin detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a punctajelor;
j) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluţionării detaşărilor la cerere şi ca urmare a acordării prelungirii contractelor pe perioadă determinată pentru anul şcolar următor;
Termen: 27 august 2013

k) repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci) rămaşi nerepartizaţi după concursul din sesiunea 2013, precum şi a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci) şi care solicită angajare pe perioadă determinată în baza notelor de la concursul din sesiunea 2012 şi/sau la concursul din sesiunea iulie 2011, în ordinea descrescătoare a notelor;
Perioada: 28-29 august 2013

l) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră;
Termen: 30 august 2013

9. Repartizarea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate în regim de plata cu ora:
a) depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de plată cu ora la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele şcolare;
Perioada: 30 august - 2 septembrie 2013

b) atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic titular la nivelul unităţilor de învăţământ, prin decizie a directorilor unităţilor de învăţământ şi acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata personalului didactic titular din alte unităţi de învăţământ, personalului didactic asociat şi personalului didactic pensionat;
Termen: 3 septembrie 2013
c) transmiterea, la inspectoratele şcolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete rămase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate în regim de plata cu ora şi a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete ramase neocupate datorită neprezentării la post a candidaţilor repartizaţi în etapele anterioare;
Termen: 4 septembrie 2013
d) afişarea listei posturilor didactice vacante/rezervate, reactualizată, la inspectoratele şcolare;
Termen: 5 septembrie 2013

e) repartizarea candidaţilor conform art. 95;
Termen: 6 septembrie 2013

f) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră;
Termen: 9 septembrie 2013

g) atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată la nivelul unităţilor de învăţământ, prin decizie a directorilor unităţilor de învăţământ şi transmiterea situaţiei la inspectoratele şcolare;
Perioada: 10-11 septembrie 2013

8. Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului şcolar, candidaţilor repartizaţi după concursul din sesiunea 2013, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre şi care solicită o nouă repartizare, precum şi a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 5,00 şi care solicită angajare pe perioadă determinată în baza notelor de la concursul din iulie 2010, în ordinea descrescătoare a notelor:
a) afişarea listei posturilor didactice vacante/rezervate, reactualizată, la inspectoratele şcolare;
Termen: 12 septembrie 2013

b) repartizarea, în şedinţă publică, la nivelul inspectoratului şcolar, a candidaţilor repartizaţi după concursul din sesiunea 2013, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre, în ordinea descrescătoare a mediilor;
c) repartizarea, în şedinţă publică, la nivelul inspectoratului şcolar, a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 5,00 şi care solicită angajare pe perioadă determinată în baza notelor de la concursul din iulie 2010, în ordinea descrescătoare a notelor;
Termen: 13 septembrie 2013

d) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră;
Termen: 16 septembrie 2013

III. Transmiterea la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a situaţiei statistice globale privind repartizarea candidaţilor pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate.
Termen: 20 septembrie 2013

 


Cerere de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar
Nr. ___________ /_______2013

Se certifică exactitatea datelor
Preşedinte comisie de concurs
__________________________________________
(Numele şi prenumele)
Viza Consilierului Juridic
__________________________________________


Domnule Preşedinte,
Subsemnatul(a) (cu iniţiala tatălui)____________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________nascut(ă) la data de (ziua, luna, anul) ___/____/19___.
COD NUMERIC PERSONAL:
1) Studii finalizate cu examen de absolvire/licenţă/bacalaureat:

a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc.____________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lungă durată)________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani (zi sau i.f. , seral, f.f., f.r., i.d.). promoţia ______ cu specializarea principală_______________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________, secundară ___________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ________________________, media de departajare _______________________;
b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc.____________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lungă durată)________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani (zi sau i.f. , seral, f.f., f.r., i.d.). promoţia ______ cu specializarea principală_______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________, secundară ___________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ________________________, media de departajare _______________________;
c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc.____________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lungă durată)________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani (zi sau i.f. , seral, f.f., f.r., i.d.). promoţia ______ cu specializarea principală_______________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________, secundară _________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ________________________, media de departajare _______________________;
2) După absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor universitare de lungă durată/de masterat am absolvit cursuri postuniversitare (studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare), după cum urmează:

a) Instituţia ( Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________, cu specializarea__________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promoţia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ;
b) Instituţia ( Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________, cu specializarea__________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promoţia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ;
c) Instituţia ( Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________, cu specializarea__________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promoţia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ;
3) După absolvirea cu diplomă de licenţă a ciclului I de studii universitare de licenţă am absolvit studii postuniversitare de specializare, după cum urmează:

a) Instituţia ( Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________, cu specializarea__________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promoţia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ;
b) Instituţia ( Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________, cu specializarea__________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promoţia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ;
c) Instituţia ( Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________, cu specializarea__________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promoţia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ;
4) La 1 septembrie 2012 am avut o vechime efectivă în învăţămant de _____ ani întregi,
5) La data depunerii dosarului am definitivatul în învăţământ cu media _____________, obţinut în anul __________, gradul didactic II cu media _____________, obţinut în anul __________, gradul didactic I (doctorat echivalat cu gradul didactic I) cu media _____________, obţinut în anul __________ .
6) Legitimat(ă) cu B.I./carte de identitate seria ___ nr.___________, eliberat(ă) la data de ________ de Poliţia_____________________________, cu domiciliul în localitatea___________________ strada ______________________, nr. ____, bl. _____, ap. _______, judeţul (sectorul)___________________, telefon _______________;
7) În anul şcolar 2012/2013 am următorul statut în învăţământ:
a) Titular(ă) pe/la postul/ catedra _____________________________________________________________________________________________, de la unitatea/unităţile de învăţământ_________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ localitatea_______________________________________________________________________________________________ judeţul (sectorul) _________________________;
b) Angajat pe pe perioadă determinată pe/la postul/ catedra_______________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________, de la unitatea/unităţile de învăţământ __________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ localitatea________________________________________________________________________________________________ judeţul (sectorul)
_________________________;
c) Salariat(ă) la unitatea_________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________, localitatea ____________________________________________________________________________________, judeţul (sectorul)_______________, cu care am contract de muncă pe durată nedeterminată/determinată ________________________________________________, având funcţia de___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concurs în vederea ocupării unui post/catedră de____________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________, pe perioadă nedeterminată/determinată din lista posturilor (catedrelor) publicate vacante/rezervate, care mi se cuvine în ordinea descrescătoare a mediilor la concurs, urmând a susţine următoarele probe practice/orale:
proba practică 1________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________;
proba practică 2_______________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________;
proba orală la limba de predare 1 ___________________________________________________________________________________________ 2 _______________________________________________________ 3 ________________________________________________________;
inspecţia specială la clasă la disciplina_______________________________________________________________________________________
lucrarea scrisă la disciplina _______________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. Vă rog să asiguraţi traducerea subiectului pentru proba scrisă în limba____________________________________________________________________________________________. Menţionez că am întrerupt activitatea în învăţământ (sau în alt domeniu de activitate) pentru motivul______________________________________ _____________________________________________, prin Decizia nr. ____________________________________________________________, conform art. _______, din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
8) Prezint avizul medical nr. _____ / ______2012 emis de ___________________ prin care rezultă că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ conform art. 234 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi declar, pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.
9) În perioada 01.09.2007 – 31.08.2013 am fost detaşat(ă) astfel (*):
- An şc. 2007-2008 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An şc. 2008-2009 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra

de ______________________________ de la _______________________________.
- An şc. 2009-2010 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra

de ______________________________ de la _______________________________.
- An şc. 2010-2011 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra

de ______________________________ de la_______________________________.
- An şc. 2011-2012 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra

de ______________________________ de la _______________________________.
- An şc. 2012-2013 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra

de ______________________________de la _______________________________.
Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere şi declar că voi suporta consecinţele în cazul unor date eronate.
(*) Se completează numai de cadrele didactice titulare în învăţământ, participante la concurs.
ANEXEZ ÎN URMĂTOAREA ORDINE, acte doveditoare legalizate de biroul notarial (act. nr. 1 ori 1') sau atestat pentru conformitate de către unitatea de învăţământ la care funcţionez în anul şcolar 2012—2013 (actele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8):
1) Copii legalizate de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic);
1') Absolvenţii promoţiei 2013 vor prezenta copia legalizată a adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;
2) Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;
3) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);
4) Copie de pe actul de titularizare în învăţământ (dacă este cazul);
5) Decizia inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);
6) Copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu domiciliul;
7) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);
8) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;
9) Avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;
10) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
11) Numai pentru titulari: adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu) şi copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2007 – 31.08.2013 (dacă este cazul);  
SE COMPLETEAZĂ DUPĂ REPARTIZAREA PE POSTURI
Subsemnatul(a) _____________________________________________________________________________________________, obţinând media ________ la concurs, accept transferul/numirea/detaşarea începând cu data de 1 septembrie 2013 pe/la postul/catedra obţinut(ă):
Unitatea de învăţământ Localitatea Post/catedra
Sectorul Nr. Ore


Data_______________ Semnătura_____________
                                                                                                                     VERIFICAT,
                                                                                                       Preşedinte comisie de concurs
 CRITERII ŞI PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA
PERSONALULUI DIDACTIC

I. Nivelul studiilor

A. Absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale pedagogice cu diplomă/certificat de absolvire.
6 p
B. Absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale pedagogice cu diplomă/certificat de absolvire care şi-au echivalat studiile conform art. 248 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
7,5 p
C. Absolvenţi ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplomă de absolvire şi absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale pedagogice şi studii universitare de scurtă durată.
8 p
D. Absolvenţi ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplomă de absolvire şi absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale pedagogice şi studii universitare de scurtă durată care şi-au echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
8,5 p
E. Absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale pedagogice cu diplomă/certificat de absolvire sau ai colegiului pedagogic universitar (institutori) şi studii universitare de lungă durată sau ciclul I de studii universitare de licenţă sau ciclul II de studii universitare de masterat.
9 p
F. Profesori de instruire practică/maiştri-instructori, absolvenţi de:
1. şcoală postliceală/şcoală de maiştri cu diplomă/certificat de absolvire/certificat de competenţe profesionale.
5 p
2. şcoala postliceală/şcoala de maiştri cu diplomă/certificat de absolvire/certificat de competenţe profesionale care şi-au echivalat studiile conform art. 248 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
6,5 p
G. Absolvenţi în specialitate ai învăţământului universitar de scurtă durată sau ai institutului pedagogic cu durata de 3 ani cu diplomă de absolvire.
8 p
H. Absolvenţi în specialitate ai învăţământului universitar de scurtă durată sau ai institutului pedagogic cu durata de 3 ani, cu diplomă de absolvire, care şi-au echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
8,5 p
I. Absolvenţi în specialitate, cu diplomă, ai ciclului I de studii universitare de licenţă.
9 p
J. Absolvenţi în specialitate, cu diplomă, ai ciclului I de studii universitare de licenţă şi cu studii postuniversitare cu durata de cel puţin 3 semestre.
9,5 p
K. Absolvenţi în specialitate ai învăţământului universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau ai ciclului II de studii universitare de masterat.
10 p
L. Absolvenţi cu diplomă în specialitate ai învăţământului universitar de lungă durată sau ai ciclului II de studii universitare de masterat şi cu:
1. o altă licenţă;
4 p
2. studii postuniversitare de specializare cu durata de cel puţin 3 semestre;
3 p
3. studii academice postuniversitare cu durata de cel puţin 3 semestre;
3 p
4. studii aprofundate de specialitate cu durata de cel puţin 3 semestre;
2,5 p
5. masterat în sistem postuniversitar;
2 p
6. cursuri de perfecţionare postuniversitară cu durata de cel puţin 3 semestre;
2 p
7. studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mică de 3 semestre;
2 p
8. studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecţionare postuniversitară cu durata mai mică de 3 semestre.
1 p
NOTĂ:
1. Pentru profesorii pentru învăţământul preşcolar/primar care solicită trecerea prin transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer în specializarea dobândită ulterior prin studii superioare se acordă punctajul corespunzător studiilor superioare de lungă/ciclului I de studii universitare de licenţă/ciclului II de studii universitare de masterat.
2. Punctajul de la literele A-K nu se cumulează.
3. Punctajul de la literele K-L se cumulează şi se acordă pentru fiecare formă de pregătire, finalizată, universitară/postuniversitară de la litera L punctele 1-8.
II. (1) Gradul didactic:

a) Definitivat - 4 p;
b) Gradul didactic II - 7 p;
c) Gradul didactic I sau doctorat echivalat cu gradul didactic I - 10 p;
d) Grad didactic I obţinut pe bază de examene, urmat de doctorat în domeniul specializării/specializărilor înscrise pe diploma de licenţă - 14 p.
(2) Categorii pentru antrenori:
a) Categoria a IV-a - 4 p;
b) Categoriile a II-a şi a III-a - 7 p;
c) Categoria I - 10 p.
(3) Media de absolvire pentru debutanţi (0 – 2 ani) sau antrenori categoria a V-a:.
• Media 10 - 3 p;
• Media 9 - 9,99 - 2,5 p;
• Media 8 - 8,99 - 2 p;
• Media 7 - 7,99 - 1,5 p;
• Media 6 - 6,99 - 1 p;
NOTĂ:
1. Punctajul pentru grade didactice şi categorii pentru antrenori nu se cumulează.
2. Se punctează ultimul grad didactic/doctorat dobândit, respectiv ultima categorie dobândită.
3. La punctajul corespunzător gradului didactic mai sus menţionat se adaugă câte 2 (două) puncte pentru fiecare grad didactic la care s-a obţinut media 10 (definitivat, gradul didactic II, respectiv gradul didactic I).
4. Personalului didactic căruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calificativului “admis” i se echivalează acest calificativ cu media 10.
III. Rezultatele obţinute în activitatea didactică.

Calificativele obţinute în ultimii doi ani şcolari încheiaţi (2010/2011 şi 2011/2012) şi echivalentul acestora în puncte:
- Foarte bine - 10 p;
- Bine - 7 p;
- Satisfăcător - 2 p;
- Nesatisfăcător - 0 p.
NOTĂ:
a) Pentru absolvenţii promoţiei 2012 şi debutanţii aflaţi în primul an de activitate se ia în considerare calificativul parţial din anul şcolar 2012-2013.
b) Pentru absolvenţii promoţiei 2011 şi debutanţii aflaţi în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul şcolar 2011-2012 şi calificativul parţial din anul şcolar 2012-2013.
c) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari, se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.
d) În cererea fiecărui cadru didactic se va trece media punctajului celor două calificative, cu excepţia situaţiilor de la punctul a).
IV. Activitatea metodică şi ştiinţifică dovedită prin documente justificative.

1) Se punctează activitatea din ultimii 2 ani şcolari încheiaţi(*) (2010/2011 şi 2011/2012) la nivelul:
a) unităţii de învăţământ (de exemplu: activitate în comisia metodică, în asociaţii profesionale ale cadrelor didactice, în structuri consultative de dialog social, rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare, alte activităţi şi responsabilităţi);
max. 6 p
b) judeţului/municipiului Bucureşti (de exemplu: metodist al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti/Casei Corpului Didactic, formator local, membru al comisiei consultative pe discipline, membru al consiliului consultativ, membru în asociaţii profesionale ale cadrelor didactice, membru în comisii de elaborare de subiecte şi de evaluare în cadrul concursurilor şcolare/de ocupare a posturilor vacante/rezervate organizate la nivel local/judeţean, rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare locale/judeţene, altele);
max. 8 p
c) naţional (de exemplu: formator naţional, membru al comisiei naţionale de specialitate sau al altor consilii/comisii naţionale menţionate în Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare, altele);
d) internaţional (performanţe profesionale, lucrări publicate, rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare, participări la seminarii, simpozioane, conferinţe, congrese sau organizarea de seminarii, simpozioane, conferinţe, altele).
max. 12 p
(*) Pentru învăţători/institutori din învăţământul primar/profesori pentru învăţământul primar se punctează activitatea metodică şi ştiinţifică desfăşurată pe parcursul a 2 ani şcolari din ultimii 5 ani şcolari încheiaţi, la alegerea cadrului didactic.
NOTĂ:
a) Pentru absolvenţii promoţiei 2012 şi debutanţii aflaţi în primul an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2012-2013.
b) Pentru absolvenţii promoţiei 2011 şi debutanţii aflaţi în al doilea an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2011-2012.
c) La nivelul şcolii se acordă 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat în ultimii doi ani şcolari încheiaţi la grupă/clasă cu copii/elevi integraţi proveniţi din învăţământul special, faţă de punctajul acordat la punctul IV.1.a).
d) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari, se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.
2) Participare în colective de elaborare a unor acte normative şi legislative vizând calitatea activităţii specifice domeniului învăţământ, în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar):
a) metodologii, regulamente, instrucţiuni aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (participarea în colective de elaborare)
max. 6 p pentru toate actele normative
b) programe şcolare, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (participarea în colective de elaborare)
max. 4 p pentru toate programele
c) manuale şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
7 p/manual/împărţite la numărul de autori
d) monografii/lucrări ştiinţifice înregistrate ISBN;
5 p/lucrare/monografie/împărţite la numărul de autori
dar nu mai mult de 10 p pentru toate monografiile/lucrările
e) ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare/de sprijin;
1 p pentru fiecare ghid/auxiliar curricular/
împărţite la numărul de autori,
dar nu mai mult de 4 p pentru toate
ghidurile/auxiliare curriculare
f) articole de specialitate/studii de specialitate, publicate în reviste de specialitate, la nivel judeţean sau naţional înregistrate cu ISSN;
0,5 p/articol/împărţite la numărul de autori articol,
dar nu mai mult de 3 p pentru toate articolele
1 p/studiu/împărţit la numărul de autori studiu,
dar nu mai mult de 4 p pentru toate studiile
g) cărţi în domeniul educaţional/de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent ştiinţific din domeniu;
5 p pentru fiecare carte publicată/împărţite la numărul de autori,
dar nu mai mult de 10 p pentru toate cărţile
h) mijloace de învăţământ omologate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
max. 5 p/împărţite la numărul de autori
3) Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar): formator AEL, Phare-VET, Phare, Banca Mondială, Socrates, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Arion, proiecte finanţate din fonduri structurale şi de coeziune), altele decât cele punctate anterior.
max. 5 p
4) Participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar), finalizate cu Certificat de competenţă profesională sau adeverinţă echivalentă:
a) program de lungă durată (90 de credite) - 3 p;
b) program de durată medie (60 de credite) - 2 p;
c) program de scurtă durată (30 de credite) - 1 p;
d) program cu mai puţin de 30 credite – 0,5 p.
Notă. Punctajele de la punctul 4 lit. a) - d) pot fi cumulate.
5) Participarea la activităţi desfăşurate prin Casa Corpului Didactic, în cadrul programelor de formare continuă aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau alte instituţii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe ş.a.), finalizate în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar) cu adeverinţă/certificat/diplomă
0,5 p / curs, dar nu mai mult de 5 p.
NOTĂ:
Pentru cadrele didactice care solicită transferul pentru restrângere de activitate în altă specializare se evaluează activitatea metodică şi ştiinţifică pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate.
Cadrele didactice care au desfăşurat activitate metodică şi ştiinţifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate.
Detalierea punctajelor prevăzute la punctul IV din prezenta anexă se va face în şedinţa consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi se afişează odată cu afişarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante pentru etapa de transferare pentru restrângere de activitate.
V. Criterii de vechime:

- vechime efectivă la catedră, inclusiv perioada rezervării catedrei
câte 0,1 p / pentru fiecare an întreg de învăţământ.
NOTĂ
§ Se recunoaşte vechimea la catedră pentru perioada activităţii desfăşurate ca personal didactic calificat.
§ După totalizarea punctajului, în caz de egalitate, se vor lua în considerare, pentru departajare, criterii social-umanitare, în următoarea ordine:

a) soţ (soţie) cu activitatea în învăţământ, în aceeaşi localitate;
b) soţ (soţie) cu domiciliul în localitate;
c) părinţi cu domiciliul în localitate;
d) starea de sănătate care nu permite părăsirea localităţii (certificat medical de la comisia de expertiză a capacităţii de muncă);
e) soţul/soţia să lucreze în învăţământ;
f) alte cauze obiective dovedite cu acte (de exemplu: unic întreţinător de familie şi cu domiciliul în localitatea respectivă, minori în întreţinere, părinţi bolnavi, proprietăţi imobiliare în localitate).


Niciun comentariu: