Primind o iconiță și binecuvântări de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al B.O.R.

Primind o iconiță și binecuvântări de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al B.O.R.

joi, 2 iulie 2009

Acatistul Sfantului Voievod Stefan cel Mare

Condacul 1

Apărătorului creştinătătii, binecredinciosului Voievod al Moldovei, celui care cu dreptate si cu dragoste a cârmuit poporul încredintat lui de Dumnezeu, pilduitorului smereniei creştine si al iertării celor ce i-au făcut rău, celui cinstit si iubit ca un părinte, slăvitului Voievod să-i strigăm: Bucură te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si apărător al creştinătătii!

Icosul 1

Pe părintele cel mai iubit al Moldovei, pe omul ales de Dumnezeu, pe cel ce a biruit dusmanii creştinătătii si viata si-a pus-o în slujba lui Hristos, să-l lăudăm toti credinciosii si cu dragoste să-i cântăm:
Bucură-te, părinte iubit al Moldovei;
Bucură-te, întâiule în ceata voievozilor;
Bucură-te, om ales de Dumnezeu;
Bucură-te, izbăvitorule al poporului tău;
Bucură-te, biruitorul păgânilor;
Bucură-te, bucuria creştinilor;
Bucură-te, soarele Moldovei;
Bucură-te, lauda Sucevei;
Bucură-te, bărbătia ostasilor;
Bucură-te, biruitorul potrivnicilor;
Bucură-te, slugă bună si credincioasă a lui Hristos;
Bucură-te, apărătorul creştinilor ortodocsi;
Bucură-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si apărător al creştinătătii!

Condacul al 2 lea

Cu inima arzând de dragoste pentru Dumnezeu si neamul tău, Sfinte Stefane, te-ai arătat ca un trimis al Său poporului Moldovei. Si venind ca un sol al binecuvântării de sus, urmând povetelor Sihastrului Daniil, părintele tău, ti-ai chivernisit neamul si tara si i-ai făcut un suflet cu tine, evlavios si puternic, pentru care cântăm: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Sfântă s-a arătat a fi adunarea de pe Câmpia Dreptătii când Mitropolitul Teoctist, împreună cu binecredinciosii creştini ai Moldovei, cereau să le fii domn. Si după ce ai fost uns, au multumit Părintelui ceresc, iar noi, pretuind faptele tale, îti cântăm asa:
Bucură-te, inimă fierbinte pentru Dumnezeu;
Bucură-te, suflet din sufletul neamului tău;
Bucură-te, părintele celor năpăstuiti;
Bucură-te, izbăvitorul celor robiti;
Bucură-te, că de Dumnezeu ai fost rânduit;
Bucură-te, vlăstar din rădăcină musatină;
Bucură-te, că poporul cu mare bucurie te-a primit;
Bucură-te, că părinte al lor te-au numit;
Bucură-te, că auzindu-ti glasul toti s-au veselit;
Bucură-te, că Domnului au multumit;
Bucură-te, că ai strălucit pe Câmpia Dreptătii;
Bucură-te, că ai făcut Moldova Poartă a creştinătătii;
Bucură-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si apărător al creştinătătii!

Condacul al 3-lea

Bucuratu-s-a tara Moldovei pentru soarele ce i-a răsărit, că i-ai întărit hotarele, zidind cetăti ceresti si pământesti. Si ca o slugă a lui Hristos, Sfinte Stefane, ti-ai adunat fiii sub aripile dreptei credinte, slăvind pe Dumnezeu, Căruia שii cântăm: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Mare tulburare s-a făcut în inima dusmanilor Moldovei, mărite Stefane, când stavilă ai pus nelegiuirilor ce apăsau poporul. Dar având nădejdea în Dumnezeu, nu te-ai înfricosat de mânia lor, ci i-ai biruit, iar noi, pentru aceste fapte ale tale, te lăudăm asa:
Bucură-te, nădejdea moldovenilor;
Bucură-te, întărirea creştinilor;
Bucură-te, purtătorule de grijă al celor săraci;
Bucură-te, că si pe cei bogati i-ai îndreptat;
Bucură-te, folositorul celor necăjiti;
Bucură-te, părtinitorul celor obiditi;
Bucură-te, că dreptate si milă ai împărtit;
Bucură-te, că tuturor toate te-ai făcut;
Bucură-te, că ai slobozit tara de amară robie;
Bucură-te, că ai umplut inimile de bucurie;
Bucură-te, că nu te-au înfricosat amenintările păgânilor;
Bucură-te, că te-ai făcut pildă tuturor creştinilor;
Bucură te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si apărător al creştinătătii!

Condacul al 4-lea

Ca ghimpele Apostolului Pavel, toată viata ai purtat rana primită la picior în lupta pentru eliberarea cetătii Chilia, si aceasta ti-a fost spre a nu te mândri pentru marile daruri ce le-ai primit de la Hristos. Lăudăm astfel, părinte, răbdarea, credinta si faptele tale întru slava lui Dumnezeu, Căruia שii cântăm: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Intărirea tării Moldovei si a dreptei credinte a nelinistit pe Mahomed sultanul, antihristul acelor vremuri, care punând gând rău asupra neamului tău, a trimis împotrivă multime de păgâni. Dar tu nu te-ai împutinat sufleteste, ci cu mare nădejde în Dumnezeu te-ai pregătit să-i înfrunti. Iar noi, văzându-ti vrednicia, îti cântăm:
Bucură-te, eliberatorul Cetătii Albe si Chilia;
Bucură-te, că le-ai adus acestora bucuria;
Bucură-te, că asemenea Patriarhului Iacob rană în coapsă ai căpătat;
Bucură-te, că prin aceasta Apostolului Pavel te-ai asemănat;
Bucură-te, neînfricat ostas al lui Hristos;
Bucură-te, luminat conducător de osti;
Bucură-te, Voievod al Marelui Impărat;
Bucură-te, că Mahomed nu te-a spăimântat;
Bucură-te, stâlp neclintit al răbdării;
Bucură-te, că de bărbătia ta poporul s-a minunat;
Bucură-te, că Hristos ti-a fost pavăză si scut;
Bucură-te, că numai de Dumnezeu te-ai temut;
Bucură-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si apărător al creştinătătii!

Condacul al 5-lea

Ca un nou Ghedeon te-ai arătat, Sfinte Stefane, învingând multimile păgânilor în mlastinile Vasluiului, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, care S-a arătat a fi alături de tine, întunecând văzduhul si cugetele lor, usurându-ti astfel biruinta. Iar noi, văzând minunea aceasta, împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Patru zile de post si rugăciune ai rânduit în toată tara Moldovei, Binecredinciosule Stefane, drept multumire pentru biruinta dobândită. Iar întreaga creştinătate, cunoscând că Dumnezeu a lucrat prin tine, atlet al lui Hristos te-a numit, aducându-ti laude ca acestea:
Bucură-te, că tărie de la Hristos ai luat;
Bucură-te, căci cu lacrimi Domnului I-ai multumit;
Bucură-te, că în Moldova patru zile de post ai rânduit;
Bucură-te, că toată creştinătatea s-a bucurat;
Bucură-te, că faptelor tale toti au râvnit;
Bucură-te, că Apusul vrednic conducător te-a numit;
Bucură-te, că papa Sixt te-a lăudat;
Bucură-te, că păgânătatea s-a întristat;
Bucură-te, că pe Soliman Pasa l-ai biruit;
Bucură-te, că grumazul lui Mahomed Antihrist l-ai smerit;
Bucură-te, că mândria acestora tu o ai sfărâmat;
Bucură-te, că începătorul răutătii s-a rusinat;
Bucură-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si apărător al creştinătătii!

Condacul al 6-lea

Hristos ti-a fost întărire, scăpare si izbăvitor din toate răutătile, că nu sufereau, mărite, vrăjmasii văzuti si nevăzuti dragostea ta către Dumnezeu. Dar cu darul Său i-ai biruit si drept multumire, ai zidit biserici si mănăstiri mai multe decât numărul luptelor tale, în care necontenit se aduce laudă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Patruzeci si sapte de ani ai cârmuit tara Moldovei cu multă dragoste si dăruire, neavând odihnă din partea dusmanilor. Prin multele războaie ce ai purtat, adevărat mărturisitor al credintei te-ai arătat, iar ostenii tăi s-au făcut adevărati mucenici. Pentru vrednicia si ostenelile tale, laudă si multumire îti aducem cântând:
Bucură-te, străjer neobosit al creştinilor;
Bucură-te, înfricosat dusman al păgânilor;
Bucură-te, că începătorul răutătii nu te-a biruit;
Bucură-te, că pe Antihrist cu crucea lui Hristos l-ai lovit;
Bucură-te, că atunci când Dumnezeu te-a smerit nu te-ai răzvrătit;
Bucură-te, că numai în bratul Lui ai nădăjduit;
Bucură-te, mărturisitorul credintei;
Bucură-te, că pe osteni dragostea de Dumnezeu i-ai învătat;
Bucură-te, că pentru Acesta viata si-au dat;
Bucură-te, că mucenici Domnului s-au făcut ;
Bucură-te, că biserici ai zidit pe osemintele lor;
Bucură-te, că acestea ne sunt nepretuit odor;
Bucură-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si apărător al creştinătătii!

Condacul al 7-lea

Născătoarea de Dumnezeu, cea întru rugăciuni neadormită, din copilărie te-a ocrotit, si cinstindu-o ca pe Maica Vietii, ai avut-o acoperământ. Iar în încercările tale ti-a fost de-a pururea mijlocitoare către Preamilostivul Dumnezeu, Căruia ש ii cântăm si noi: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Vrând să arăti recunostintă pentru facerile de bine primite, ai pus să se zidească biserici si mănăstiri în cinstea Maicii lui Dumnezeu, pe care le-ai împodobit cu icoane ale Preacinstitului ei chip, căruia si noi cu dragoste ne închinăm, iar pe tine, Mărite Stefane, te lăudăm asa:
Bucură-te, că pe Maica Domnului o ai cinstit;
Bucură-te, că sub acoperământul ei te-ai odihnit;
Bucură-te, că de vederea ei te-ai învrednicit;
Bucură-te, că Fecioara Maria a iubit mult poporul tău;
Bucură-te, că prin mijlocirile ei ai căpătat mila lui Dumnezeu;
Bucură-te, că prin fapte ti-ai arătat dragostea fată de ea;
Bucură-te, că mănăstirile cele mai frumoase în numele ei le-ai zidit;
Bucură-te, că în acestea chipul ei cu măiestrie s-a zugrăvit;
Bucură-te, că mănăstirea Putna Adormirii ei ai închinat;
Bucură-te, că în triptic icoana i-ai purtat;
Bucură-te, trandafir în grădina Maicii lui Dumnezeu;
Bucură-te, pururea rugător pentru neamul tău;
Bucură-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si apărător al creştinătătii!

Condacul al 8-lea

Ca stâlpul cel de foc ce povătuia poporul ales în vremea lui Moise prin pustie, ti s-a făcut tie Sfânta Cruce a lui Hristos, Stefane Voievod. Pe aceasta având-o semn de biruintă si armă puternică, ai învins puterea vrăjmasilor, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Fiind apărător al creştinătătii, ai chemat, Slăvite, de nenumărate ori, în rugăciunile tale, pe sfintii mucenici, si acestia ti s-au arătat, aducându-ti în dar biruintă de la Dumnezeu, iar noi te lăudăm asa:
Bucură-te, al mucenicilor cinstitor;
Bucură-te, că de vederea lor te-ai învrednicit;
Bucură-te, că Sfântul Gheorghe ti-a fost ocrotitor;
Bucură-te, că Sfântul Dimitrie în ajutor ti-a venit;
Bucură-te, că pe Sfântul Procopie l-ai avut întăritor;
Bucură-te, al nevointei lor următor;
Bucură-te, că asemenea cu mucenicii pe Hristos ai mărturisit;
Bucură-te, că din Crucea Lui putere ai primit;
Bucură-te, că prin aceasta ai privit la Hristos;
Bucură-te, că marelui Constantin te-ai asemănat;
Bucură-te, că împreună cu mucenicii te-ai numărat;
Bucură-te, că sfintii ajutor ti-au dat;
Bucură-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si apărător al creştinătătii!

Condacul al 9-lea

Te-ai veselit, mărite Voievod, împreună cu povătuitorul tău iubit, Sfântul Daniil Sihastru, pentru că Dumnezeu a pogorât pe cei puternici si a ridicat pe cei smeriti. De aceea, drept jertfă de multumire ai înăltat Domnului Altar sfânt, întru care să se aducă neîncetat laudă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Duhovnic iscusit s-a dovedit a fi Sfântul Daniil, că înzestrat cu înainte vedere a stiut a te îndruma în acele vremuri la slujire sfântă, Voievodule Stefane, si tu, ascultător făcându-te, ai împlinit cu credinciosie cele ce Dumnezeu printr-însul îti grăia, iar noi, fiii tăi, îti aducem laude ca acestea:
Bucură-te, ucenic al sfântului Daniil;
Bucură-te, al poruncilor lui împlinitor;
Bucură-te, că întru toate povată ai luat de la el;
Bucură-te, că Dumnezeu printr-însul ti-a vorbit;
Bucură-te, că în necazuri te-a sprijinit;
Bucură-te, că după sfatul lui biserici si mănăstiri ai zidit;
Bucură-te, că pe el l-ai cinstit ca sfânt;
Bucură-te, că l-ai avut mijlocitor către Dumnezeu;
Bucură-te, că de răzbunarea lui Mahomed el te-a prevenit;
Bucură-te, că rugăciunea lui în luptă te-a întărit;
Bucură-te, desăvârsit ascultător;
Bucură-te, de monahi iubitor;
Bucură-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si apărător al creştinătătii!

Condacul al 10-lea

Multe mănăstiri din Sfântul Munte Athos ai ctitorit si sprijinit, dându-le cele de trebuintă la rezidirea si înfrumusetarea lor. Sfintele locasuri din Constantinopol, Armenia si Tara Sfântă s-au bucurat de daniile tale, iar în Muntenia si Transilvania cetăti si biserici ai înăltat, făcând pământul românesc grădină preafrumoasă a lui Dumnezeu, Căruia ש ii cântăm: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Biserica dreptslăvitoare nu s-a întărit niciodată mai mult ca în vremea ta, Sfinte Stefane, că locasuri sfinte ai zidit, împodobindu-le cu icoane făcătoare de minuni, cărti de slujbă si odoare. Iar acum, primeste de la noi această cântare de multumire:
Bucură-te, întăritorul Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, al Bisericii străbune înnoitor;
Bucură-te, întâiule între ctitori;
Bucură-te, că din Mănăstirea Putna Ierusalim al neamului românesc ai făcut;
Bucură-te, că prin a ta grijă Voronetul s-a zidit;
Bucură-te, că si Mănăstirea Neamtului din temelii o ai înnoit;
Bucură-te, ctitorul bisericii din Feleac;
Bucură-te, că pân' la apa Nistrului biserici ai înăltat;
Bucură-te, că între ctitori la Căpriana esti pomenit;
Bucură-te, miluitorul mănăstirilor din Muntele Athos;
Bucură-te, că mănăstirea Zograful cu daniile tale s-a împodobit;
Bucură-te, că această jertfă e bine plăcută lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si apărător al creştinătătii!

Condacul al 11-lea

In pisanii si scrisori te-ai numit rob al lui Hristos, înfrângerile le-ai pus pe seama păcatelor tale si prin aceasta trufia o ai călcat. Iar Dumnezeu, privind la smerenia ta, Slăvite, te-a îmbogătit cu daruri sfinte, si tu cu dragoste ai cântat: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Cu haina smereniei te ai îmbrăcat, următorule al lui Hristos, si pe aceasta temelie ai pus-o tuturor faptelor bune. Gresitilor iertare le-ai dăruit, pe cei din robie i-ai slobozit, răsplată după măsura slujirii ai împărtit si asa, cu dreptate, ai domnit, iar noi te lăudăm asa:
Bucură-te, plinitorul smereniei;
Bucură-te, că aceasta cumpănă dreaptă ti-a fost;
Bucură-te, că Hristos cu daruri sfinte te-a îmbrăcat;
Bucură-te, chip de creştinească făptuire;
Bucură-te, pildă de milostivire;
Bucură-te, că pe cei gresiti ai iertat;
Bucură-te, îndurare neajunsă;
Bucură-te, izvor al dreptătii;
Bucură-te, a robitilor slobozire;
Bucură-te, că poporul te-a numit “cel Mare";
Bucură-te, că din viată ca sfânt ai fost cinstit;
Bucură-te, că prin toate acestea ai strălucit;
Bucură-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si apărător al creştinătătii!

Condacul al 12-lea

Deschizându-ti inima la cuvintele apostolesti: “Pentru mine viata este Hristos si moartea un câstig", din vreme la Putna ti-ai pregătit mormântul, în care, după adormire, asezat fiind, cu bucurie te cinstim cântând: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Strămutându-te la lăcasurile de veci, părintele si duhovnicul tău, sfintitul între ierarhi mitropolitul Gheorghe, cu sobor de preoti si binecredinciosii Moldovei, pe brate te-au purtat spre Putna, cinstindu-te după cuviintă. Iar noi te-am aflat neîncetat rugător către Dumnezeu si de-a pururea ocrotitor, pentru care îti cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, părinte, că ceasul mortii mai dinainte l-ai stiut;
Bucură-te, că sfârsit bun si după lege ai avut;
Bucură-te, că la moarte testament sfânt ne-ai întocmit;
Bucură-te, că atunci si stihiile te-au prohodit;
Bucură-te, că de noi nu te-ai despărtit;
Bucură-te, cel ce în ceata binecredinciosilor împărati sălăsluiesti;
Bucură-te, cel ce împreună cu sfintii te veselesti;
Bucură-te, că preamăresti Sfânta Treime împreună cu ei;
Bucură-te, că prin minuni ne vii în ajutor;
Bucură-te, că te-ai arătat multfolositor;
Bucură-te, că în ziua prăznuirii tale la mormântul tău pe toti ne unesti;
Bucură-te, că în cer smeritele noastre rugăciuni le primesti;
Bucură-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si apărător al creştinătătii!

Condacul al 13-lea

O, iubitorule de Dumnezeu, Sfinte Stefane, zideste în inimile noastre Altar sfânt, precum ai zidit atâtea biserici si mănăstiri; biruieste duhurile rele care ne războiesc, precum ai biruit multimile de păgâni; ocroteste-ne cu rugăciunile tale si cu darul cel dat tie de Hristos precum ai ocrotit pe creştinii din vremea ta, ca împreună să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Si iarăsi Icosul 1: Pe parintele cel mult iubit…si apoi Condacul 1: Aparatorului crestinatatii, binecredinciosului…

Rugăciunea întâi

Sfinte părinte Stefane, al nostru apărător si grabnic folositor, pleacă-te spre rugăciunea ce-o înăltăm către tine, noi, nevrednicii tăi fii. Cunoastem îndrăznirea pe care ai dobândit-o prin multe osteneli către Bunul Dumnezeu, si precum Acesta ti-a ascultat rugăciunile, asa auzi-ne si pe noi în această zi, când chemăm numele tău.
Dă Bisericii pacea ce o ai râvnit, întăreste credinta slăbită de ispitele acestui veac, surpă eresurile, iar nouă, tuturor, luminează-ne calea mântuirii, ca împreună cu tine, în locasurile cele ceresti, să ne bucurăm de-a pururi în veci. Amin.

Rugăciune la mormântul Sfântului Stefan,

Voievodule ak Moldovei si apărătorule al creştinătătii,Sfinte Mare Voievodule Stefane, Părintele neamului românesc, primeste această laudă pe care noi, nevrednicii urmasi ai urmasilor tăi, o aducem tie cu umilintă. Căci nu ne-am arătat destoinici a păzi întreagă sfântă mostenirea ta, lăsată nouă cu multă trudă si credintă tare. In vremea aceea, numai tu singur ai oprit, cu ajutorul lui Dumnezeu, multimile păgânilor la această Poartă a creştinătătii, iar acum, pleacă-te spre rugăciunea ce-o înăltăm la tine, ajută-ne împotriva celor care ne-au coplesit nu cu palosul, ci cu viclenia si minciuna. Si precum atunci te ai ridicat deasupra biruitorilor tăi când erai înfrânt, asa ridică si neamul tău deasupra potrivnicilor. Fii apărător si grabnic folositor. Dă Bisericii Ortodoxe pacea ce o ai râvnit atât de mult. Intăreste-ne credinta slăbită de ispitele veacului acestuia. Surpă eresurile si pe cei ce năvălesc asupra noastră, iar nouă, luminează-ne calea mântuirii, ca împreună cu tine să ne bucurăm în Patria cerească, lăudând pe Hristos Domnul nostru în vecii vecilor. Amin.

Tropar, glas 1

Apărător neînfricat al credintei si patriei străbune, mare ctitor de lăcasuri sfinte, Stefane Voievod, roagă pe Hristos Dumnezeu, să ne izbăvească din nevoi si din necazuri.

Tropar, glas 2

Neînfricat apărător al dreptei credinte, te-a avut pe tine Biserica lui Hristos, Binecredinciosule Voievod Stefane, pentru care tot poporul te-a numit mare, bun si sfânt si te-a cinstit. Drept aceea, noi pururea te avem întăritor credintei noastre ortodoxe si al tării ocrotitor, prin rugăciunile tale cele către Dumnezeu.

Condac, glas 1

Iubind pe Dumnezeu cu adevărat, slăvite Stefane, sfinte biserici si mănăstiri ai înăltat; pe cei săraci ai ajutat si pe cei gresiti i-ai iertat. Pentru aceste fapte ale tale, Dumnezeu te-a înzestrat cu întelepciune si putere ca să biruiesti pe vrăjmasii tării tale si ai credintei creştinesti. Drept aceea, te cinstim si părinte te numim.

Sursa: stefancelmare
Cules de colaboratoarea orthoblog Ludmila Doina

Niciun comentariu: